Öğretmen Atamaları Nasıl Olacak?

Spread the love

rulo-kurabiye (3)

Yapılan düzenlemeyle, öğretmenliğe giriş sınavının yılda bir defa ve ÖSYM tarafından yapılması kuralı kaldırıldı.

Öğretmenliğe giriş için, “Bakanlıkça ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılacak sınavlarda başarılı olma şartları aranır.” hükmü getirildi. Buna göre; öğretmenlik sınavları yılda birkaç kez yapılabileceği gibi, her yıl sınav yapılması zorunluluğu da bulunmuyor.
Öğretmenliğe giriş sınavlarının MEB ve ÖSYM tarafından yapılacağının ifade edilmesi, giriş sınavının birden çok sınavdan oluşabileceğini ve sınavların bazı aşamalarının MEB tarafından bazı aşamalarının ise ÖSYM tarafından gerçekleştirilebileceğini düşündürmektedir.
Aday öğretmenlik
Öğretmenlik mesleğe başlayanların, adaylık döneminin ardından mesleğe öğretmen olarak atanması uygulaması değiştirildi. Buna göre, sınavla öğretmen adayı olarak göreve başlayanların, öğretmen olarak atanması kolay olmayacak.
Yapılan düzenlemeye göre, aday öğretmenlerin öğretmen olarak atanabilmeleri için;
-En az bir yıl fiilen aday öğretmenlik yapmış olmaları,
-Haklarında yapılacak performans değerlendirmesine göre başarılı bulunmaları,
-Yapılacak yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmaları
gerekecek.
Aday öğretmenlerin performans değerlendirmesinde hangi mesleki ölçütlerin dikkate alınacağı ve yapılacak değerlendirmeye ilişkin diğer hususlar yönetmelikle düzenlenecek.
Öğretmenliğe atanma
Sınava girmeye hak kazanan öğretmenler yazılı ve sözlü sınava girecek.
Kanunda, sınavın yazılı aşamasının nasıl yapılacağına ilişkin herhangi bir hükme yer verilmezken, sınava ilişkin hususların yönetmelikle düzenleneceği belirtilmiştir.
Yazılı sınavdan sonra da sözlü sınav yapılacak. Yazılı sınavda başarılı olanların mı yoksa yazılı sınava giren aday öğretmenlerin tamamının mı bu sınava gireceği konusu Kanunda açıkça belirtilmemiştir.
Sözlü sınavda aday öğretmenler;
-Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade kabiliyeti ve muhakeme gücü,
-İletişim becerileri, öz güveni ve ikna kabiliyeti,
-Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
-Topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri,
yönlerinden değerlendirilecek
Yazılı sınav konuları ve sınavın yapılış şekli ile diğer hususlar yönetmelikle düzenlenecek.
Sözlü sınav ise Milli Eğitim Bakanlığınca oluşturulacak bir komisyon tarafından yapılacak. Komisyon üyeleri; Bakanlık personeli, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personel ile öğretim elemanları arasından seçilecek. Bakanlık gerekli gördüğünde illerde veya merkezde birden fazla komisyon oluşturabilecek. Komisyonun oluşturulmasına ve çalışmalarına ilişkin diğer hususlar yönetmelikle düzenlenecek.
Sözlü sınav sonucunda başarılı bulunanlar öğretmen olarak atanacak.
Aday öğretmenlerin görevine son verilmesi
Başarılı bulunmayan aday öğretmenlerin başka kadrolara atanması ya da memuriyetle ilişiklerinin kesilmesi söz konusu olabilecek.
**Bir yıl aday öğretmenlik sonrasında haklarında yapılan performans değerlendirmesinde başarılı bulunmayanlar aday öğretmen unvanını kaybedecekler.
**Adaylık süresi sonrası yapılacak sınavlara giren ancak başarılı olamayanlar, il içinde veya dışında başka bir okulda görevlendirilecek. Bu öğretmenler, bir yıl süre ile başka okulda görev yaptıktan sonra yeniden yazılı ve sözlü sınava tabi tutulacak. İkinci defa sınavda başarılı olamayanlar aday öğretmen unvanını kaybedecekler.
**Aday öğretmen unvanını kaybedenlerden, aday öğretmenliğe başlamadan önce 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aday memurluğu kaldırılıp asli memurluğa atanmış olanlar, Bakanlıkta kazanılmış hak aylık derecelerine uygun memur kadrolarına atanacak. Daha önce asil memurluğa atanmamış olanların ise memuriyetle ilişiği kesilecek.
 
Halen öğretmen olanların durumu
Öğretmenlik mesleğine atanmaya ilişkin getirilen yeni düzenlemeler, Kanunun yürürlüğe gireceği tarihten sonra aday öğretmen olarak göreve başlayacaklar hakkında uygulanacak.
memuruz.net


Bir Cevap Yazın