Kemik erimesine en doğal gıda


Spread the love

55446697dc09d34e8261b28f2cd2ea81_1286842134

 


 

Hur­ma­nın içerdiği sod­yum, po­tas­yum, mağ­nez­yum, kal­si­yum ve de­mir mik­tar­la­rı­ kemik erimesine çare oluyor.

Hur­ma­nın sod­yum, po­tas­yum, mağ­nez­yum, kal­si­yum ve de­mir mik­tar­la­rı­nın çok yük­sek ol­du­ğu­nu be­lir­ten bi­lim adam­la­rı, bu mey­ve­nin dü­zen­li tü­ke­til­me­si ha­lin­de kalp ve da­mar has­ta­lık­la­rı ris­ki­ni de azalt­tı­ğı­nı açık­la­dı­lar. Hur­ma­da bu­lu­nan kal­si­yum ke­mik­le­ri güç­len­di­ri­yor. Uz­man­lar, özel­lik­le kan­sız­lık ve ke­mik eri­me­si (os­te­opo­roz) so­ru­nu olan ka­dın­la­ra hur­ma ye­me­le­ri­ni öne­rir­ken, bu mey­ve­nin için­de­ki ya­rar­lı mad­de­le­rin da­ha çok ka­buk­la­rın­da bu­lun­du­ğu­na dik­kat çe­ki­yor.

 

kaynak:http://sozcu.com.tr/Bir cevap yazın