Karpuz peynir diyetinde şok gerçek

  • Post comments:0 Yorum
Spread the love
Karpuz peynir diyetinde şok gerçek

Özellikle kilo vermek isteyenlerin sıklıkla tükettiği karpuz peynir ikilisi çok fazla tüketilmemeli.

Özellikle kilo vermek isteyenlerin sıklıkla tükettiği karpuz peynir ikilisi çok fazla tüketilmemeli. Çünkü kilo aldırabilirYaz ay­la­rı­nın ay­rıl­maz iki­li­si olan kar­puz ve pey­nirin gö­rün­dü­ğü ka­dar ma­sum olmadığını belirten Diyet Uzmanı Cenk Özyılmaz bu konuda şunları söyledi: Özel­lik­le mey­ve di­yet­le­ri kar­bon­hid­rat içe­ri­ği yük­sek, yağ içe­ri­ği dü­şük di­yet­ler­dir. Bu tür di­yet­le­rin uy­gu­lan­ma­sıy­la bir­lik­te kı­sa za­man­da ki­lo ve­ril­mek­te­dir fa­kat gi­den ki­lo­la­rın ço­ğu genellikle kas ve su­dan oluş­mak­ta­dır.

Çok az bir mik­tar ise yağ­dan git­mek­te­dir. Gi­den ki­lo­la­rın birço­ğu kas ve su ol­du­ğu için di­yet prog­ra­mı bit­tik­ten son­ra ve­ri­len ki­lo­lar faz­la­sıy­la ge­ri gel­ir. Ay­rı­ca kas hac­mi azal­dı­ğın­dan me­ta­bo­liz­ma hı­zı da düş­mek­te­dir.

Karpuz peynir diyetinde şok gerçek

Kar­puz su ora­nı en yük­sek mey­ve­le­rin ba­şın­da ge­lir. Bu­nun ya­nı sı­ra eko­no­mik ol­ma­sı da kar­pu­zun di­ğer mey­ve­le­re gö­re da­ha çok ter­cih edil­me­si­ni sağ­lar…
Ay­nı za­man­da kar­pu­zun C vi­ta­mi­ni, potasyum, po­sa ve an­ti­ok­si­dan içe­ri­ği de yük­sek­tir.
Yük­sek mik­tar­da be­ta ka­ro­ten içe­ren kar­puz cil­din ye­ni­len­me­si­ni ve genç­leş­me­si­ni sağ­la­mak­ta­dır. Fa­kat di­ğer mey­ve­ler­de ol­du­ğu gi­bi kar­puz­da da en kö­tü şe­ker tü­rü olan fruk­toz var­dır.
Özel­lik­le yağ ora­nı yük­sek ki­şi­le­rin ide­al yağ ora­nı­nı ya­ka­la­ya­bil­me­si için di­ğer mey­ve­ler gi­bi kar­pu­zun­ da tü­ke­ti­mi­nin sı­nır­lan­dı­rıl­ma­sı ge­rek­mek­te­dir.

PEYNİRYe­di­ği­niz pey­ni­rin içe­ri­ği çok önem­li… He­pi­mi­zin bil­di­ği gi­bi pey­nir çe­şit­le­ri­nin bir­ço­ğu­nun tuz içe­ri­ği çok ama çok yük­sek­tir. Bu­nun ya­nı sı­ra pey­ni­rin ka­li­te­si­ni süt­ten ge­len yağ be­lir­le­mek­te­dir. Bun­dan do­la­yı pey­nir­le­rin hem yağ hem de tuz içe­ri­ği çok yük­sek­tir.

Öze­lik­le kar­puz ile tü­ke­ti­len pey­ni­rin vü­cut­ta cid­di an­lam­da su tut­tu­ğu­nu kesinlikle unut­ma­yın. Eğer kar­puz­la bir­lik­te pey­nir ye­mek is­ti­yor­sa­nız mut­la­ka tuz­suz pey­nir ter­cih et­me­li ya da pey­ni­ri bir ge­ce ön­ce ılık su­ya ko­yup tuz ora­nı­nı azalt­ma­lı­sı­nız.
Bu ara­da sa­tın ala­ca­ğı­nız pey­ni­rin pas­tö­ri­ze süt­ten ya­pıl­mış olu­şu­na, mar­ka­sı­nın ve­ya al­dı­ğı­nız ma­ke­tin gü­ve­ni­lir olu­şu­na dik­kat et­me­li­si­niz. Açık­ta sa­tı­lan ürün­le­ri as­la al­ma­yın.

Kalbi de koruyorBü­yük bir di­lim kar­puz C vi­ta­mi­ni ih­ti­ya­cı­nın yüz­de 80’i­ni kar­şı­lar. İçer­di­ği li­ko­pen ve Be­ta ka­ro­ten sa­ye­sin­de tam bir cilt ye­ni­le­yi­ci­si ve ba­ğı­şık­lık sis­te­mi des­tek­le­yi­ci­si­dir. Li­ko­pen, ay­rı­ca da­mar sert­li­ği­ni azal­tı­yor ve iyi ko­les­te­ro­lü des­tek­le­ye­rek kar­di­yo­vas­kü­ler has­ta­lık ris­kin­de dü­şüş sağ­lı­yor. Ay­rı­ca araş­tır­ma­lar kar­puz ve kar­puz su­yu­nun, kan da­mar­la­rın­da­ki ba­sın­cı azalt­tı­ğı­nı gös­te­ri­yor.Bir Cevap Yazın