KANSERİ ÖNLEYEN BUĞDAY ÇİMİ ŞIRASI NASIL YAPILIR?

Spread the love

16522_1434273143549968_8520809780953336239_n

Kan­ser, B17 vi­ta­min ek­sik­li­ğin­den olu­şu­yor­muş. Bu ye­ni bir id­dia. Na­gi­va­ra di­ye bir Ja­pon bi­lim ada­mı­na da­yan­dı­rıl­mak­ta.. Gü­ya o di­ye­siy­miş ki, “Buğ­day çi­mi ekin… Buğ­day şı­ra­sı için.. Kan­se­re kar­şı ön­lem alın!”

Iz­ga­ra et­ler ve fü­me be­sin­le­rin kan­se­ro­jen mad­de­ler ta­şı­dı­ğı bi­li­ni­yorJa­pon bi­lim ada­mı Na­gi­va­ra, ta­ze buğ­day çi­min­de bu mad­de­yi et­ki­siz ha­le ge­ti­ren en­zim­ler ve ami­no asit­ler bul­muş­.Sı­vı ok­si­jen­le dop­do­lu olan buğ­day çi­mi en güç­lü an­ti kan­se­ri olan “la­et­ril” içer­mek­te­dir.

Bu yüz­den buğ­day­çi­mi müt­hiş bir kan­ser ila­cı­dır, den­mek­te. Buğ­day şı­ra­sı kan­se­ri ön­ler ve bu önem­li bir bit­ki­sel te­da­vi ara­cı­dır. Buğ­day­çi­mi, bol klo­ro­fil mad­de­si dı­şın­da 100 ka­dar vi­ta­min, mi­ne­ral ve be­sin mad­de­si içe­rir. Ta­ze ola­rak kul­la­nı­lan buğ­day­çi­min­de, ay­nı ağır­lık­ta­ki por­ta­kal­dan 60 kez da­ha faz­la C vi­ta­mi­ni ve ay­nı ağır­lık­ta­ki ıs­pa­nak­tan 8 kat faz­la de­mir bu­lun­mak­ta­dır.Buğ­da­yın bir baş­ka özel­li­ği ise kan­da­ki tok­sin­le­ri nöt­ra­li­ze eden mad­de­ler içer­me­si­dir.

Buğdayçimi şırası:

Bir bar­dak aşu­re­lik buğ­day ter­te­miz yı­ka­nır, bir lit­re­lik cam ka­va­no­za ko­nur. Üze­ri­ne 3 bar­dak klorsuz su ila­ve edi­lir. Ağ­zı bir tül­bent­le ka­pa­tı­la­rak se­rin bir yer­de 24 sa­at bek­le­ti­lir. Bu ilk su kul­la­nıl­maz, dö­kü­lür. Ka­va­no­za ye­ni­den 3 bar­dak su ila­ve edi­lir.24 sa­at bek­le­til­dik­ten son­ra olu­şan su içil­mek üze­re bir ka­ba ak­ta­rı­lır.Böy­le­ce bir bar­dak aşu­re­lik buğ­day­dan kış ay­la­rın­da gün­de 5 kere, ya­zın gün­de 3 kez şı­ra alı­nır. Buğ­day şı­ra­sı­nın lez­ze­ti ba­zı­la­rı­na iti­ci ge­le­bi­lir. O tak­dir­de her şı­ra bar­da­ğı­na por­ta­kal su­yu ek­le­nir­se, ne­fis bir içe­cek or­ta­ya çı­kar.

yeniakit.com.trBir Cevap Yazın