HANGİ PATATES KIZARTMALIK OLUR?

Spread the love

16522_1434273143549968_8520809780953336239_n

Pata­tes ka­li­te/cins ba­kı­mın­dan iki­ye ay­rı­lır.

Be­yaz pa­ta­te­sin za­ten di­ğer adı da kı­zart­ma pa­ta­te­si­dir. Yal­nız­ca pa­ta­tes kı­zar­tır­ken kul­lan­ma­lı­sı­nız.

Haş­la­ma­lar­da, pü­re ya­par­ken ve köz­ler­ken bu pa­ta­te­s olmaz. Çün­ki ta­dı ol­ma­z.Bel­ki bi­raz doğ­ra­ya­rak ye­mek­le­rin içi­ne koy­abi­lir­si­niz, an­cak yi­ne­ de bu­nun için da­ha iyi bir se­çim sa­rı pa­ta­tes

Sa­rı pa­ta­tes ise daha çok yemeklerde ter­cih edi­lir.

Haş­la­ma­lar, pü­re­ler, köz­le­me­ler, ye­mek­ler onun­la gü­zel olur.Kı­zart­acak olursanız bir­bi­ri­ne ya­pı­şır­lar ve ba­zen renk­le­ri tu­run­cu­ya dö­ne­r, tad­sız ve ku­ru olur­lar.

yeniakit.com.trBir Cevap Yazın