FAKİR ANTİBİYOTİĞİ OLARAK BİLİNEN BİTKİ NEDİR?

  • Post comments:0 Yorum
Spread the love

16522_1434273143549968_8520809780953336239_n

Antibiyotik bilinmezken fukara onu kullanırdı
Ke­kik tıb­bî ola­rak, il­ti­hap gi­de­ri­ci, ağ­rı din­di­ri­ci, bal­gam sök­tü­rü­cü, güç­len­di­ri­ci, fe­rah­la­tı­cı, im­mun sis­te­mi tak­vi­ye edi­ci, de­zen­fek­te edi­ci ve haz­mı ko­lay­laş­tı­rı­cı özel­lik­le­re sa­hip­.. Ba­tı dün­ya­sın­da “fa­kir­le­rin an­ti­bi­yo­ti­ği” ola­rak bi­li­niyor. Ke­kik, yur­du­muz­da son de­re­ce bol­.. Mik­ros­kop­la ba­kıl­dı­ğın­da, yap­ra­ğının ze­mi­nin­de ke­kik ya­ğı­nı sal­gı­la­yan bez­ler gö­rü­lür. Dal­la­rı­nın ucun­da kü­re şe­kil­li, hoş ko­ku­lu, ko­yu er­gu­van ve­ya açık kır­mı­zı renk­te çi­çek­le­ri var­dır. Ha­zi­ran-Ey­lül ay­la­rı ara­sı çi­çek açar. Mey­ve­le­ri­nin için­de kü­çük, yu­var­lak to­hum­lar bu­lu­nur.

Ak­de­niz’e has bir bit­ki olan ke­ki­ğe, tar­la ke­nar­la­rın­da, yol ve or­man kı­yı­la­rın­da, ka­ya­lık ara­zi­le­rin ku­rak ve gü­neş­li böl­ge­le­rin­de rast­la­nır. Yap­rak ve çi­çek­le­ri ko­pa­rı­lır ve ha­va­dar bir yer­de ya ku­ru­tu­lur, ya da ke­kik su­yu ve ya­ğı ya­pıl­mak üze­re iş­le­nir.
Ke­kik, Es­ki Mı­sır­lı­lar­da mum­ya­la­ma iş­le­min­de man­tar ve bak­te­ri gi­bi mik­ro­or­ga­niz­ma üre­me­si­ne kar­şı kul­la­nı­lır­mış. Araş­tır­ma­lar­da, ke­ki­ğin yap­rak ve çi­çek­le­rin­de ti­mol, si­mol, kar­ka­vol­dan olu­şan yük­sek mik­tar­da uçu­cu yağ, ay­rı­ca sa­po­nin, fe­no­lik bi­le­şik­ler (acı mad­de), de­mir ve kal­si­yum tuz­la­rı bu­lun­du­ğu tes­pit edil­miş­tir.

Formül gayet basit
Ke­kik ya­ğı hastalıklarda kulanılır; nez­le, bron­şit, boğ­ma­ca, ses kı­sık­lı­ğı, grip, üşüt­me, as­tım, id­rar yo­lu en­fek­si­yon­la­rı, kan­sız­lık, si­nir bo­zuk­lu­ğu (nev­ras­te­ni), baş ağ­rı­sı ve stre­se kar­şı kul­la­nı­lır. Ko­ku­su uya­rı­cı ve iş­tah açı­cı­dır. Ke­kik ya­ğı ay­rı­ca, ro­ma­tiz­ma, gut, kas ve ek­lem ağ­rı­la­rı­na kar­şı da fay­da­lı­dır. Ka­ra­ci­ğe­rin saf­ra sen­te­zi­ni ar­tı­rı­cı ve ba­ğır­sak pa­ra­zi­ti dü­şü­rü­cü hu­su­si­yet­le­ri de bi­lin­mek­te­dir. Yu­ka­rı­da sö­zü edi­len şi­kâ­yet­ler­den her­han­gi bi­ri gö­rül­dü­ğün­de, ke­kik ya­ğı gün­de bir kes­me şe­ker üze­ri­ne 2-3 dam­la dam­la­tı­la­rak alı­nır. An­ti­sep­tik özel­li­ğin­den do­la­yı, sey­rel­til­miş ke­kik ya­ğı, ya­ra ve bit te­miz­le­me­de, ya­nık ve mor­luk­la­rın te­da­vi­sin­de kul­la­nı­lır.

Aşırı dozdan kaçınmalısınız
Ke­kik , içe­ri­sin­de­ki en et­ki­li mad­de olan eter­li uçu­cu ya­ğın (Thymol) yi­ti­ril­me­me­si için hiç­bir za­man kay­na­tıl­maz! Ke­kik su­yu özel­lik­le mi­de-ba­ğır­sak ra­hat­sız­lık­la­rın­da bir mik­tar su ile ve­ya sa­de ola­rak bir çay bar­da­ğı alı­nır. Bu tarz bir kul­la­nım saf­ra sal­gı­la­ma­sı­nı ar­tı­ra­rak haz­mı ko­lay­laş­tı­rır ve şi­fa­lı et­ki­si gö­rü­lür. Ba­ğı­şık­lık sis­te­mi % 80 ora­nın­da ba­ğır­sak­lar üze­rin­den dü­zen­len­di­ğin­den, ke­kik su­yu­nun bu sis­te­min dü­zen­li ça­lış­ma­sı­na da kat­kı­da bu­lun­du­ğu be­lir­til­mek­te­dir. Ap­se ve diş eti il­ti­hap­lan­ma­la­rın­da gar­ga­ra ola­rak kul­la­nıl­dı­ğın­da fay­da gö­rü­lür. Gast­rit ve me­sa­ne en­fek­si­yon­la­rın­da an­ti­sep­tik ve an­ti­bi­yo­tik te­sir gös­te­rir. Ke­kik su­yu ile ya­pı­lan ban­yo, ek­lem ağ­rı­la­rı­nın te­da­vi­sin­de ve za­yıf bün­ye­li ço­cuk­la­rın ge­li­şi­min­de yarar­lıdır. Aşı­rı doz­dan ka­çı­nıl­ma­lı, zi­ra ti­ro­it be­zi­nin aşı­rı ça­lış­ma­sı­na (hi­per­ti­ro­id) se­bep ola­bi­lir.

yeniakit.com.trBir Cevap Yazın