Pata­tes ka­li­te/cins ba­kı­mın­dan iki­ye ay­rı­lır. Be­yaz pa­ta­te­sin za­ten di­ğer adı da kı­zart­ma pa­ta­te­si­dir. Yal­nız­ca pa­ta­tes kı­zar­tır­ken kul­lan­ma­lı­sı­nız.DEVAMI BURADA