ÇOK BÜYÜK BİR SIRLI DUA CELCELUTİYE…

  • Post comments:0 Yorum
Spread the love

1Celcelutiye ismi azamında içinde bulunduğu muhteşem yakarışların içerdiği bir dua’dır ki!

 

Cenab-ı Hak’kın İSMİ AZAMI , KaSem ve vefki yeşil bir atlas ile Cebrail a.s tarafından bizzati Peygamberimiz Hz Muhammed aleyhisselama hediye olarak sunulmuştur.

 

Mübarek vefkte bulunan remizlerin her biri Fatiha-ı Şerifte  bulunmayan bazı harflere işaret eder. Bu harflerde farklı esmaları temsil ederler. Bunlar yedi tanedirler.

 

Bunlar İSM-İ AZAM HAYR HATEMİ ŞERİFİdir.

 

Kaside-i dua da ise bazı esma-i şerifler Süryanicedir. Bunun sırrı hassa-i havassi hikmeti hz. Ali efendimizdedir. Ledunni sırlardır bunlar. AncAk bu dildeki esmaların ne mana içerdikleri ve faziletleri tarafımızca bilinmektedir.

 

Günümüze gelen en muteber olan Celcelutiye beytleri duası vefki hatemi İmam-ı Gazali r.a bahsettiğine göre bu mübarek dua vede vefkin gelişi şöyle olmuştur. Bu beytler 120 tanedir.(126 veya 102 değil)

 

Cebrail  a.s Peygamber Efendimize a.s  dedi ki:

-Ya Muhammed! Rabb’in sana selam ediyor ve selamın en mükerremini sana tahsis buyuruyor. Ayrıca sana bu hediyeyi ihsan buyurdu.

 

Bunun üzerine Peygamber efendimiz a.s:

-Ey kardeşim Cebrail! Bu hediye nedir?  Dedi.

 

Cebrail a.S:

-Bu hediye, içinde İsm-i Azamında olduğu ve en kapsamlı kasem bulunan büyük duadır. diye cevap verdi.

 

Peygamber efendimiz a.s:

-Ey kardeşim Cebrail! Bu duanın adı nedir? Keyfiyeti nasıldır?  diye sordu.

 

Cebrail a.s dedi ki:

-Ya Muhammed! Bu duanın adı Bedi’dir. İçinde en yüksek kasem ve İsm-i Azam vardır O İsm-i Azam ki:

 

1-Arş-ı AlA’nın kenarına yazılmıştır. Eğer yazılmış olmasaydı, Allah’ın arşını taşıyan melekler bu arşı kaldıramazlardı.

2-Güneşin kalbine yazılmıştır. Eğer yazılmış olmasaydı, güneşin ışığı ve nuru olmazdı.

3-Ay’ın kalbine yazılmıştır. Eğer yazılmış olmasaydı, ay ışık veremezdi.

4-Cebrail a.s ‘ın kanadına yazılmıştır. Eğer yazılmış olmasaydı, Hazret-i Cebrail yer yüzüne inemez, semaya çıkamazdı.

5-Mikail a.s’ın başına yazılmıştır. Eğer yazılmış olmasaydı yağmurlar ve damlalar ona itaat etmezlerdi.

6-İsrafil a.s’ın alnına yazılmıştır. Eğer yazılmış olmasaydı sur üfleyemezdi.

7-Azrail a.S’ın elinin üzerine yazılmıştır. Eğer yazılmış olmasaydı, mahlukatın canlarını alamazdı

8-Yedi kat göklere yazılmıştır. Eğer yazılmış olmasaydı gökler yükselemezdi.

9-Yedi kat yerlere yazılmıştır. Eğer yazılmış olmasaydı, yedi kat yerler, şimdi olduğu gibi sabit olmazdı.

 

Bu ismi Adem a.s da okumuştur.

 

Bu mübarek duayı İlmin kapısı olan Hz. Ali k.v efendimiz bizzAt nazmetmiştir. Ve akabinde günümüze sahabi ve muteber alimlerce gelmiştir.

 

Hassaları çoktur.

 

Kimki hem bu Celcelutiye kasidesini ve duasını  okur ve uygun büyük vefkini  veyahutta HAYR HATEMİNİ yazılı olarak üzerinde bulundurursa ;

 

Büyük mertebelere sahib olur.

Allahın himayesine girer.

Cinlerden korunur.

Bela ve musibetlerden korunur.

Büyü ve sihr etki etmez

Her türlü hastalıklardan şifa bulur.

Borçlarını ödemek naSip olur

İşleri bereketlenir.

Gizliyi öğrenir.

Doğumu kolaylaşır

Haceti kabul görür

Düşmanlarının dilleri ve gözleri bağlanır

Melekler tarafından korunur.

Tez zamanda evlenir

İlim sahibi olur

BAsireti artar

İmanı kuvvetlenir

Saygı hürmet görür.

Nazardan korunur

Unutkanlık oluşmaz

Rızkı artar

AllaH’tan hakkıyla korkan Allah cc. dostlarından olur.

Kötülüklerden sakınır, Allah düşüncesini kendilerinde hakim tutarlar.

Her türlü kazadan beladan korunur.

Sağlıklı kalır ve çok mal sahibi olur, kısMeti açılır, malı eksilmez, bereketi ve rızkı artar.

Kalbi nurlanır.

Gizli işlere, sırlara erer.

Kalbi üzerindeki perdeler açılır.

Rüyasında istediği şeylerden haberdar olur.

Güzel ahlak sahibi olur.

Günahlardan uzak olur.

RuhanilErle irtibat içinde olur.

Eşyanın sırrına vakıf olur.

Kötü ahlak ve zalim şerrinden kurtulur.

Bazı tertibleri de beraberinde yaparsa ilgili hadimlerle görüşür.

İşleri yoluna girer.

Büyü sihir etki etmez

Nazar değmez

Şeytan ve Cinlerin tasalluTu oluşmaz

……………………..….VE BİZCE MALUM DAHA BİR ÇOK HİKMETLERE KAVUŞUR .

 

Celcelutiye vefkinin duası: “AllAhümme, inni es’elüke bil hatemil meşk…….  diye başlamaktadır.

 

Celcelutiye beytlerinin her birinin hikmetleri ayrı ayrıdır. Muhteşem sırları vardır ve havaSsi terkibleri bizce malumdur.

AŞAĞIDA videomuzda duayı dineleyebilirsiniz

 

Ayrıca okunuşu anlamı ve faziletleri için burayı tıklayınBir Cevap Yazın