ÇOCUKLARA ÖKSÜRÜK ŞURUBU VERMEYİN

  • Post comments:0 Yorum
Spread the love

2

Ök­sü­rük has­ta­lık de­ğil. Ken­di­mi­zi ko­ru­ma ref­lek­si­miz­.. So­lu­num yol­la­rı­mı­za gi­ren çe­şit­li tah­riş edi­ci za­rar­lı mad­de­le­ri ve bal­ga­mı dı­şa­rı at­ma­mı­zı sağ­la­yan; vü­cu­dun ken­di­ni ko­ru­ma me­ka­niz­ma­la­rın­dan bi­ri­si­.. An­cak ök­sü­rük bir has­ta­lı­ğın be­lir­ti­si­ ola­bi­lir. Çün­ki, ök­sü­rü­ğe se­bep ola­bi­len pek çok has­ta­lık var­dır.
Be­bek­ler­de uzun sü­re­li ök­sü­rü­ğün fark­lı se­bep­le­ri ola­bi­lir

Bronş­la­ra ya­ban­cı bir cis­min kaç­ma­sı. Bir düğ­me ve­ya bir fın­dık ola­bi­lir bu. Yan­lış ye­re gi­den cis­min yol aça­ca­ğı ök­sü­rük, ço­ğun­luk­la bir­den bi­re baş­lar. Yo­ğun­la­şır ve­ya ha­fif­ler. Ba­zen bal­gam ve ateş de ya­par. Ci­sim or­ga­nik, ya­ni bir be­sin mad­de­si ise vü­cut bu­nu par­ça­lar, an­cak or­ga­nik de­ğil­se mut­la­ka dok­tor mü­da­ha­le­si ge­re­kir.
● Aler­ji: Ço­cu­ğu­nu­zun, toz ve­ya kuş­ tü­yü olan ev eş­ya­la­rı gi­bi, be­lir­li bir şe­ye kar­şı aler­ji­si ola­bi­lir. Ök­sü­rük sa­de­ce ilk­ba­har ve yaz ay­la­rın­da or­ta­ya çı­kı­yor­sa, bu po­len­le­re kar­şı bir aler­ji­ye işa­ret eder. Aler­ji test­le­riy­le, se­bep bu­lu­nur bu­lun­maz, ço­cu­ğu­nu­zu aler­jen mad­de­ler­den müm­kün ol­du­ğun­ca uzak tu­tun.Kir­li ha­va: Ço­cu­ğu­nuz si­ga­ra içi­len bir oda­da du­ma­nal­tı olur­sa ök­sü­rür. Ve­ya sık sık kir­li ha­va­nın yo­ğun ol­du­ğu dış or­tam­lar­da bu­lu­nur­sa yi­ne ök­sü­rür. Giz­li boğ­ma­ca: Boğ­ma­ca her za­man kus­ma ve bo­ğu­cu ök­sü­rük be­lir­ti­le­ri gös­ter­mez. Ba­zı boğ­ma­ca tür­le­rin­de sa­de­ce uzun sü­re­li bir ök­sü­rük gö­rü­lür

PEKİ NE YAPMALISINIZ?

Ök­sü­rür­ken bal­gam çı­ka­rı­yor­sa, bu­nun ak­ci­ğer­ler­den sö­kü­lüp atıl­ma­sı­nı ko­lay­laş­tı­rın. Diz­le­ri­ni­zin üs­tü­ne yü­zü­ko­yun ya­tı­ra­rak ha­fif ha­fif sır­tı­na vu­run. Ye­re bir ko­va ya da kap ko­ya­rak bal­ga­mı­nı çı­kar­ma­sına özen­di­rin.
● Bal­gam­lı ök­sü­rük sı­ra­sın­da ço­cu­ğu­nu­zu üşüt­me­me­ye ça­lı­şın. Yok­sa en­fek­si­yon da­ha ya­yı­lıp aşa­ğı­la­ra ine­rek bron­şi­te sebep ola­bi­lir.

Ök­sü­rük ku­ru ise yat­ma­dan ön­ce ılık bir şey­ler ve­re­rek bo­ğa­zı­nı yu­mu­şa­tın. 18 ay­lık­tan bü­yü­klere bir­kaç dam­la ılık su içinde eri­til­miş ba­la li­mon su­yu ka­ta­rak ha­zır­la­ya­ca­ğı­nız içe­ce­ği ve­re­bi­lir­si­niz.

Sü­mü­ğün bo­ğa­zın­dan aşa­ğı­la­ra kay­ma­sı­nı ön­le­mek için ge­ce­le­ri ço­cu­ğu­nu­zun ba­şı­nı faz­la­dan yas­tık­la des­tek­leyin. Bebek­ler­de yas­tığı şil­tenin al­tına yer­leş­tirin.

Dok­torunuz is­temediği sürece ök­sürük ilacı ver­meyin

.yeniakit.com.trBir Cevap Yazın