Alzheimer’a karşı nar çekirdeği yağı mucizesi

  • Post comments:0 Yorum
Spread the love

10690184_743279872376248_3991136609128075588_n

 

Nil SOYSAL / Sözcü – Çağın hastalığı olarak kabul edilen Alzheimer, dünyada kanserden sonra en çok korkulan ikinci hastalık olarak öne çıkıyor. İstatistiklere göre dünyada 20 milyondan fazla Alzheimer hastası bulunuyor. Her yıl yüz binlerce kişiye bu hastalığın tanısı konduğu göz önünde bulundurulduğunda, Alzheimer hastalığının giderek daha da yayılmasından endişe ediliyor. Bu endişede günümüzde hâlâ Alzheimer’la savaşta kesin bir tedavi yönteminin bulunmaması da önemli rol oynuyor. Bilim adamlarının hastalığın gelişimini durdurmaya yönelik çalışmaları devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında Fransız bilim adamları tarafından bulunan molekülün, hastalığın ilerlemesini engelleyip engellemeyeceği ise henüz netlik kazanmadı.
ARAŞTIRMALAR KANITLIYOR
Buna karşılık, Alzheimer hastalığından korunmada çığır açacak buluş; İngiliz ve Alman bilim adamlarından geldi. İngiltere’nin Huddersfield ile Almanya’nın Freiburg üniversitelerinin beyin hücreleri üzerindeki araştırmalarında, nar çekirdeği yağının, Alzheimer’a karşı koruyucu özellikler taşıdığı tespit edildi. Molecular Nutrition & Food Research dergisinde de yayınlanan araştırmanın, Alzheimer’ın tedavisinde de etkili olması bekleniyor. Bu nar çekirdeği yağının yüzde yüz doğal ve katkısız olması için de, bu nar çekirdeği yağının SC (CO2) ekstraksiyon yöntemiyle elde edilmesi gerektiği belirtiliyor.

; nardaki “punicalagin” adlı kimyasal, beyin hücrelerine zarar veren iltihaplanmaya karşı koyarak, hücrelerin ölmesini engelliyor. Bu bilimsel tespit de, narın Alzheimer hastalığının beyinde yayılmasını durdurabileceğini ortaya koyuyor. Ancak, nar içeriğindeki bu kimyasalla, sadece Alzheimer için değil, Parkinson hastalığı ve tıptaki adı ile “romatoid artrit” olan eklem rahatsızlıkları için de bir umut olacak. Bilim adamlarının fare beyinleri üzerinde yaptıkları deneylerle Alzheimer tedavisinde etkin rol oynayacağı tespit edilen nardaki “punicalagin”in, Parkinson ve eklem romatizmalarının tedavilerinde de kullanılabileceği düşünülüyor.

Alzheimer hastalığına yakalanma riski, kadınlarda erkeklere oranla çok daha fazla. Alzheimer Derneği (Alzheimer Asssociation) tarafından yayınlanan Facts and Figures adlı rapora göre; 65 yaşındaki her 6 kadından biri Alzheimer’a yakalanıyor. Yine aynı rapordaki istatistikler, 60’lı yaşlardaki kadınların Alzheimer olma risklerinin, meme kanseri risklerinden iki kat daha fazla olduğunu ortaya koyuyor. Buna karşılık, aynı yaştaki her 11 erkekten sadece birine Alzheimer tanısı konuyor.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİYOR

An­tİ­ok­sİdan ba­kı­mın­dan son de­re­ce zen­gin bir kış mey­ve­si olan narın çe­kir­de­ğinin ya­ğı, diğer bazı has­ta­lık­lar­la mü­ca­de­le­de de yar­dım­cı rol oy­nu­yor.
İçe­ri­ğin­de­ki an­ti­ok­si­dan­lar­la ba­ğı­şık­lık sis­te­mi­ni güç­len­di­ren nar çe­kir­de­ği ya­ğı­nın en bi­li­nen özel­lik­le­ri­nin ba­şın­da ise kan­se­re kar­şı ko­ru­yu­cu özel­li­ği ge­li­yor. Nar çe­kir­de­ği ya­ğı, hüc­re­le­ri ko­ru­ya­rak, kan­ser ris­ki­ni azal­tı­yor. İçe­ri­ğin­de­ki K ve C vi­ta­min­le­ri­nin ya­nı sı­ra po­tas­yum ve de­mir ba­kı­mın­dan da zen­gin olan nar çe­kir­de­ği ya­ğı, en­fek­si­yon­la­ra kar­şı vü­cut di­ren­ci­ni ar­tı­rı­yor. Di­ş e­ti il­ti­hap­la­rın­dan, si­vil­ce­le­re ka­dar vü­cut­ta­ki tüm il­ti­hap­lan­ma­lar­da iyi­leş­ti­ri­ci rol oy­nu­yor.
Yak­la­şan kış mev­si­mi ile bir­lik­te dü­zen­li ola­rak tü­ke­til­di­ğin­de so­ğuk al­gın­lı­ğı ve grip­ten de ko­ru­yor.

KALP DOSTU

Nar çe­kir­de­ği ya­ğı bu­gün pek çok der­de de­va ola­rak yo­rum­la­nı­yor. Yaş­lan­ma­yı azal­tan et­ki­si ile an­ti-aging krem­le­ri­nin ya­pı­mın­da da kul­la­nı­lan bu yağ, içe­ri­ğin­de­ki “po­li­fe­nol­le­r” ad­lı kim­ya­sal­lar sa­ye­sin­de kalp kri­zi ve yük­sek tan­si­yon gi­bi da­mar has­ta­lık­la­rın­dan ko­run­ma­da da önem­li rol oy­nu­yor.
İçer­di­ği yük­sek po­tas­yum tan­si­yo­nu den­ge­ler­ken, ka­dın­lar­da me­no­poz dö­ne­min­de vü­cut­ta ek­si­len po­tas­yu­mun ye­ri­ne ko­nul­ma­sı­na kat­kı sağ­lı­yor. Er­kek­ler­de ise pros­tat sağ­lı­ğı açı­sın­dan ko­ru­yu­cu özel­lik ta­şı­yor.

http://sozcu.com.tr/Bir Cevap Yazın